B&F Technik FK-9 Mk.III Club Utility D-MLBM. (André van Aanholt)
 
 
09 D-MLBM B&F Technik FK-9 Mk.III Club Utility    
OK-SUA 39 TL Ultralight TL 3000 Sirius    
  PH-2M1 Solar Wings Pegasus XL-Q/462 (stored)  
PH-3M6 Aeropro Fox Eurofox Adventure Flights bv  
  PH-3N2 ATEC Zephyr    
PH-3V5 Tecnam P 92S Echo 80    
  PH-4H2 Tecnam P 2002 Sierra Notarispraktijk Feikema bv  
 
 

Aeropro Fox Eurofox PH-3M6. (André van Aanholt)


ATEC Zephyr PH-3N2. (André van Aanholt)
 
 

Credit: André en Margreet van Aanholt